Tự Thắng
Luôn Luôn Tự Hào Về Quá Khứ Vì "Thất Bại Là Mẹ Của Thành Công"

THẤT BẠI LÀ MẸ CỦA THÀNH CÔNG
(PHÂN TÍCH: Vấn Ðề - Từ Tổng Quát Đến Tận Từng Chi Tiết Cơ Bản Nhất - , 
Sau Đó Cố Tìm Ra Các Khuyết Ðiễm .Từ Đây TỔNG HỢP LẠI: Dựa Trên Kinh Nghiệm Hoặc Lý Thuyết Để Thiết Lập Một Giải Pháp Mới. Vũ Khí: KIÊN NHẪN)

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN ÐÁNH TRĂM TRẬN THẮNG
(BIẾT NGƯỜI: Rất Khó. Nhưng Mà Dể. Vũ Khí: GIÁN ÐIỆP)
(BIẾT TA: Rất Dể. Nhưng Mà Khó. Vũ Khí: TỰ THẮNG)

Phân Tích Và Tổng Hợp:

Đề mục: Phân tích và tổng hợp để chỉnh sữa một máy tính đứng hình

Theo Ishikawa Diagram:Mẩu xương cá cho các đề mục theo từng diagram Ishikawa dưới đây:
https://www.google.com/search?q=ishikawa+diagram+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisjfj-4JXUAhUM44MKHRfPAsgQsAQIIQ&biw=1024&bih=638Nếu đề mục không có trong mẩu xương cá. Ta tự sáng tạo một mẩu xương cá mới. Thí dụ với đề mục sau đây:

Đề mục: Phân tích và tổng hợp để tìm khuyết điểm của cuộc rút quân ở liên tỉnh lộ 7 quân khu 2.


Các bạn đừng nhầm dưới đây là LỆNH HÀNH QUÂN. Dưới đây chỉ là một mẩu xương cá để ta tìm KHUYẾT ĐIỂM của một đề tài đã cho.Click chuột lên hình để mở rộng ảnh


Đề Mục: " Phân tích những khuyết điểm đứng hình " của các máy tính được sản xuất hàng loạt, để cài tiến và thống kê

Theo Check Sheet Để Cải Tiến Và Thống Kê:

Tông quát cách dùng EXCEL để CẢI TIẾN một vấn đề trong chu trình dây chuyền sản xuất:

Bấm Nút của View Report November of Rework on line bên dưới để thực hành:


Diển nghĩa bảng TỔNG HỢP:
Workmanship (WMS: tay nghề nhân công): khảo sát tay nghề nhân công để biết tại sao hư ? Từ đó tìm cách cải tiến dây chuyền sản xuất, sao cho đạt mục tiêu KHÔNG KHUYẾT ĐIỂM.
Part (bộ phận thay đổi): khảo sát bộ phận thay đổi để biết tại sao hư ? Từ đó tìm cách cải tiến dây chuyền sản xuất, sao cho đạt mục tiêu KHÔNG KHUYẾT ĐIỂM.
Phân tích đến tận căn nguyên của vấn đề để tìm khuyết điểm trong dây chuyền sản xuất:


Tông hợp các khuyết điểm để tìm cách cải tiến vấn đề trong dây chuyền sàn xuẫt sao cho đạt tới mục đích là không khuyết điểm:View Report November of Rework on line:Seven Basic Tools of Quality:
Six Sigma of Quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

Do Nguyễn Định Quốc (Còn Gọi Là Alexandre) K26/TVBQGVN Thiết kế Và Thực Hiện Năm 2008. Đề Tài "Bảo Đãm Phẩm Chất Của Một Máy Tính"


Đề tài: Xử dụng Wikipedia để tổng hợp môn "toán căn bản"


Do Nguyễn Định Quốc K26/TVBQGVN "phân tích và tổng hợp" đề tài được cho (thí dụ: "máy tính để bàn đứng hình" hoặc "toán học căn bản").Xử dụng Wikipedia để "Tổng Hợp" môn "Toán Chuyên Ngành Kỷ Sư"

https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Modulo_operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Closure_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Congruence_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_contour_integration
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin-Louis_Cauchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_sequence
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform
https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace_transform
https://en.wikipedia.org/wiki/Z-transform
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Z-transform
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Approximation
https://en.wikipedia.org/wiki/Approximation_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Estimation_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/E8_(mathematics)

Do Nguyễn Định Quốc K26/TVBQGVN "Tổng Hợp" đề tài được cho "Toán Chuyên Ngành Kỷ Sư"Danh ngôn:

1-Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev:
Stalin was a killer
Stalin là tên giết người (ngày 15/4/2010)
2- Tổng Thống Nga  Vladimir Putin:
He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.
Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.
3- Tổng Thống Nga Boris Yeltsin:
You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long.
Communists are incurable, they must be eradicated.
Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó.
Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.
4- Tổng Bí Thư Xô Viết Mikhail Gorbachev:
I have devoted half of my life for communism.
Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives..
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.
5- Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức (Người Đông Đức) Angela Merkel:
The communists make the people deceitful.
Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.
6- Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Nam Tư  Milovan Djilas:
At 20, if you are not a communist, you are heartless.
At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless.
20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu.
7- Nhá Văn Nga Alexandre Soljenitsym:
When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody.
Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.
8- Đức Đạt Lai Lạt Ma:
The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war.
The Communists are venomous insects that breed on the garbage.
Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh
Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.
9- USA President Abraham Lincoln (Tổng Thống Mỹ):
You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but
you cannot fool all of the people all the time.
Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người.
10- Tướng Mỹ Sheridan:
The only good communist is a dead communist.
Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.
11- Tổng Thống Mỹ  Ronald Reagan:
How do you tell a communist? - Well, it's someone who reads Marx and Lenin.
And how do you tell an anti-Communist? - It's someone who understands Marx and Lenin.
Làm sao biết ai là CS? - Đó là người đọc về Marx và Lenin.
Làm sao biết ai chống cộng? - Đó là người hiểu về Marx và Lenin.

Xử dụng Wikipedia để "Tổng Hợp" môn "Tự Động Hoá" sơ lược

Thành phần cơ bản hổ trợ tự động hoá:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://en.wikipedia.org/wiki/Actuator
https://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
https://en.wikipedia.org/wiki/Transducer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone - French
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_synchrone - French
https://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_function
https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller

Stepper motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
Shannon–Hartley theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Shannon%E2%80%93Hartley_theorem
Nyquist–Shannon sampling theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem
A Mathematical Theory of Communication
http://worrydream.com/refs/Shannon%20-%20A%20Mathematical%20Theory%20of%20Communication.pdf
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
http://www.dspguide.com/ch1/1.htm
Chapter 3: ADC and DAC - The Sampling Theorem
http://www.dspguide.com/ch3/2.htm
Chapter 3: ADC and DAC - Analog Filters for Data Conversion
http://www.dspguide.com/ch3/4.htm

Hệ thống tự động:

https://en.wikipedia.org/wiki/Control_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_system#Linear_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_function_chart

GRAFCET and PetriNets
http://lamspeople.epfl.ch/decotignie/G7RdPgb.pdf
Chapter 8 : Programmable Logic Controller (PLC) - Angelfire
http://www.angelfire.com/planet/mandy88/Topic_8_PLC.pdf
Chapter 9 : GRAFCET and Ladder Diagram step ... - Angelfire
www.angelfire.com/planet/mandy88/Topic_9.pdf
Image Of LabVIEW
https://www.bing.com/images/search?q=LabVIEW&FORM=RESTAB
Image Of MATLAB
https://www.bing.com/images/search?q=MATLAB&FORM=RESTAB
SYSTÈMES ASSERVIS ANALOGIQUES ET ECHANTILLONNÉS - FRENCH
http://cbissprof.free.fr/telechargements/tsiris/cours/systemesasservis.pdf
Notions de Systèmes Asservis - French
http://www.technologuepro.com/cours-automatique/chapitre-1-notions-de-systemes-asservis.pdf
Regulation et Asservissement - French
http://homepages.laas.fr/yariba/enseignement/slides-regul.pdf
Simulation des systèmes à l’aide du logiciel Matlab-Simulink - French
http://www.technologuepro.com/tp-asservissement-regulation/tp2-simulation-systemes-logiciel-matlab-simulink.pdfDo Nguyễn Định Quốc K26/TVBQGVN "Tổng Hợp" đề tài được cho "Tự Động Hoá sơ lược"


Để Hiểu Rỏ Hơn Về Môn Học Tự Động Hoá Ngành Sản Xuất:

Lexus Manufacturing- car marking
https://youtu.be/gHKlch6g0TE

History of the Toyota Production System (TPS)
https://youtu.be/ME3lN0hAymA
Lean Manufacturing Tour
https://youtu.be/mqgHUwSaKj8
5S Factory Makeover Preview
https://youtu.be/FZmBQRmDgIc
Introduction to Lean Six Sigma and Process Capability
https://youtu.be/OToakjR5s9Y
SIX SIGMA DMAIC TRAINING
https://youtu.be/JQrDfQYlYw8
Six Sigma Complete Project Example HD
https://youtu.be/Zvmn_xgTzJY
DMAIC = define,measure,analyze,improve,control
https://youtu.be/_i0fESxdbnw
Application of Statistical Analysis: Six Sigma is easy
https://youtu.be/DsPGWb9TPzo
Cpk explained by Professor Cleary
https://youtu.be/ewHGNNzKjdU

Toyota Production System - TPS
https://youtu.be/CGx32aMQEE4
Toyota Kentucky 2012
https://youtu.be/8q_GEHlEIuE
Toyota Mirai
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mirai
Toyota Mirai Production
https://www.youtube.com/watch?v=oOUjqxec4bA
Honda American Manufacturing: East Liberty

Mercedes Benz C Class Production Sindelfingen Footage

National Geographic Megafactories - Coca-ColaĐường hầm phễu nước sâu nhất thế giới - Thuyết minh
https://youtu.be/C_niOoje_dM